Jämställda utemiljöer i förskola och skola attraherar barnfamiljer

Arbetet med att bli 80 000 invånare år 2030 har visat att unga barnfamiljer är en av de viktigaste målgrupperna att attrahera för att Skellefteå ska bli fler invånare. För barnfamiljerna är det betydelsefullt att vår förskole- och skolverksamhet håller hög kvalitet, både i och utanför klassrummet. Därför satsar Skellefteå kommun extra på detta.

Kommunen har nyligen fått 750 000 kronor i bidrag från Boverket för att arbeta med att se över kommunens förskolors och skolors utemiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv, och därmed kunna skapa attraktiva utemiljöer.

De medborgardialoger som kommunen förde under våren 2014 visade även att både elever och vårdnadshavare tycker att en utveckling och förändring behövs. Tack vare bidraget från Boverket har Skellefteå kommun möjlighet att göra något riktigt bra med utemiljöerna.

Kommunen har därför startat upp ett projekt för att hitta ett systematiskt arbetssätt för jämställda utemiljöer i förskolan och skolan. Projektet ska bland annat resultera i en checklista som ska användas när utomhusmiljön är i behov av förändring och/eller vid nybyggnationer. Den ska bland annat innehålla kriterier för vegetation och tillgänglighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt för att säkra att miljöerna är säkra, trygga och stimulerande.

Målet med projektet är att främja likvärdighet och ge barnen en bra start i livet och de bästa förutsättningarna att utvecklas till trygga individer.