Utvecklingsstrategi Skellefteå 2030

Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 pekar ut fyra övergripande områden att prioritera i utvecklingsarbetet framöver: Hållbara och varierade livsmiljöer, Kunskap och unik kompetens, Globalt konkurrenskraftig ekonomi och Överbryggade avstånd.

Strategin täcker in den geografiska platsen Skellefteå kommun, och har utformats tillsammans med näringsliv, föreningsliv och offentliga aktörer lokalt. Den är ett verktyg för att stärka Skellefteås utveckling i enlighet med kommunens vision:

Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Skellefteå kommun ska genomföra de delar av strategin som berör den kommunala verksamheten och agera drivkraft i genomförandet av strategin i samhället i stort genom att stötta och engagera andra aktörer.

I samband med beslut om strategin beslutas även om två punktinsatser för att direkt stärka genomförandet av strategiområdet Globalt konkurrenskraftig ekonomi:

  1. Utveckla samverkansforum med lokala tillväxtfrämjande aktörer
  2. Utveckla åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer i näringslivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om förslaget till utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 den 16 juni.