Grundläggande för att både företag och människor ska växa och utvecklas är tillgången till service av olika slag, såväl privat som offentlig. Med privat grundläggande service menas till exempel tillgång till drivmedel, dagligvaror, telefoni, banktjänster, postservice, apotekstjänster med mera

Offentlig service som vård, omsorg, sjukvård, skola, förskola, arbetsförmedling och försäkringskassa spelar också stor roll i människors och organisationer vardag. Den här typen av service krävs idag av många för att en plats ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i.

Medborgarens, näringslivets och besökarens behov av service förändras hela tiden, samtidigt som befolkning och verksamheter koncentreras till de större tätorterna och staden. Det gör att underlaget för servicen förändras. Bara i Skellefteå har staden vuxit med 3,6 % mellan 2002-2012 medan andra delar av kommen, framförallt de mest glesbefolkade, har gått bakåt befolkningsmässigt. Samtidigt har antalet arbetstillfällen ökat i staden men minskat på landsbygden.

Skellefteå kommun är Sveriges till ytan största kustkommun med en yta på 7 172 km2 och en befolkning på cirka 72 000 människor. Den låga befolkningstätheten på cirka 10 personer/km2 innebär en utmaning för både privata och offentliga aktörer vad gäller att hålla en god servicenivå, utan att kostnaden blir för stor i glest befolkade områden.

Skellefteås styrkor inom Grundläggande service

 • Attraktiva och väl fungerade serviceorter
 • Sjukhus
 • Privat service spridd över kommunen
 • Jämförelsevis mycket väl utvecklad offentlig service
 • Hög andel e-tjänster inom kommunal service
 • Utbildad personal i offentlig service
 • God kommunal ekonomi

Skellefteås utmaningar inom Grundläggande service

 • Stor yta att täcka för serviceutövare
 • Koncentration av service
 • Befolkningen minskar i delar av kommunen vilket ger minskat underlag för service
 • Slitningar mellan Skellefteå stad och andra delar av kommunen
 • Åldrande befolkning
 • Ökat tryck på service centralt
 • Arbetskraftsbrist inom vård och omsorg
 • Kvaliteten på sjukvården utmanas vid svag landstingsekonomi

Vad tycker du är viktigt för framtiden?

Tillsammans har vi möjligheten att skapa det vi vill att vårt Skellefteå ska vara år 2030. Genom att lyssna och diskutera tillsammans kan vi utveckla varandras idéer till att bli ännu bättre. Dina och andras kommentarer kommer att sammanställas och ligga till grund för den strategi som ska tas fram. Lämna in dina kommentarer här.