Människor reser allt mer, både i arbetet och på fritiden. Näringslivets behov av transporter ökar dessutom stadigt. Ett hållbart och väl utbyggt rese- och transportsystem är centralt för ett attraktivt och väl fungerande Skellefteå. Med kommunikationer menas infrastruktur som väg, järnväg, hamn, flyg, gång- och cykelbanor och tillgång till datatrafik, men även olika transportmedel som kollektivtrafik.

En orsak till ökat resande är den ökade globaliseringen, där flöden av människor, kapital, varor, tjänster, information, teknologier och kulturer allt snabbare läkas samman. Globaliseringen har drivit på den internationella efterfrågan på, och handeln med, varor och tjänster. Skellefteå har internationella företag som vill ha tillgänglighet till en internationell marknad. Internationella relationer blir också allt viktigare. Detta ökar kraven på bra kommunikationer såväl lokalt som nationellt och globalt.

Kommunen har ett bra strategiskt läge vid E4 och väg 95/372, med egen hamn och egen flygplats. Utbyggnaden av bredband i Skellefteå är dessutom bland de bästa i Sverige. En utmaning för Skellefteå liksom för större delen av norra Sverige är dock de långa avstånden som begränsar möjligheten att dagspendla till andra arbetsmarknader och andra städer. För att överbrygga detta behövs snabbare och effektivare kommunikationer. Här skulle särskilt Norrbotniabanan få en stor betydelse för städerna längs norra Norrlandskusten, samtidigt som den är avgörande för att utveckla ett fungerande och hållbart godstransportsystem.

Avståndet mellan orterna inom Skellefteå kommun innebär en utmaning för kommunikation, tillgänglighet och interaktion internt. När fler flyttar in till staden ökar samtidigt cykeltrenden. Skellefteå har också under lång tid arbetat med att minska beroendet av fossila bränslen och hitta alternativa lösningar, exempelvis satsningen på biogas.

Skellefteås styrkor inom Kommunikationer

 • Strategiskt läge vid vägförbindelser
 • Flygplatsen
 • Utbyggnaden av bredband
 • Egen hamn
 • Egen biogasproduktion
 • Satsning på kollektivtrafik
 • Ökat cyklande

Skellefteås utmaningar inom Kommunikationer

 • Avstånd både inom kommunen och till andra städer
 • Kvaliteten på vägförbindelser till andra städer
 • E4 – genom centrum
 • Bristande järnvägsförbindelser både norrut och söderut
 • Samordning av trafiklösningar
 • Dimensionera infrastruktur efter behov och efterfrågan
 • Kollektivtrafik

Vad tycker du är viktigt för framtiden?

Tillsammans har vi möjligheten att skapa det vi vill att vårt Skellefteå ska vara år 2030. Genom att lyssna och diskutera tillsammans kan vi utveckla varandras idéer till att bli ännu bättre. Dina och andras kommentarer kommer att sammanställas och ligga till grund för den strategi som ska tas fram. Lämna in dina kommentarer här.