Livsmiljö, boende och upplevelser får allt större betydelse i människors liv. Från att tidigare generationer främst sökt sig till platser där det finns arbete är det idag viktigt för många att hitta en bra livsmiljö, ett fint boende och ett varierat fritids- och kulturutbud. Till livsmiljö räknar vi även saker som trygghet, trivsel på allmänna ytor, barn och ungas delaktighet i samhället, mötesplatser, handel och nöjen. I Skellefteå har vi goda förutsättningar för trygga och varierande levnadsmiljöer, boende och upplevelser.

Vår livsstil tenderar att bli mer flexibel, vilket gör det svårare att skilja arbete och fritid åt. Vi kan arbeta hemma och umgås på jobbet, vi kan ha möten i en bar eller en hotellobby och plötsligt har vi mindre tid som är tydligt avdelad till att ägna åt familj och vänner. Samtidigt som gränserna i livet suddas ut blir tiden mer värdefull. Effekterna blir en ökad efterfrågan på olika typer av mötesplatser – vilka kan ha formen av kontor likaväl som offentliga rum – där vi kan umgås, jobba, vila eller uppleva saker.

Skellefteå har under de senaste 20 åren upplevt en flytt från glesare delar av kommunen till tätorterna, inte minst Skellefteå stad. Även vissa delar av den tätortsnära landsbygden har ökat i befolkning. Detta ger bland annat konsekvenser som bostadsbrist i centrala staden medan huspriser ligger under rikssnittet längre ut på landsbygden. Det senare skapar svårigheter att renovera och bygga nytt på många platser.

Skellefteås styrkor inom Levnadsmiljöer & upplevelser

 • Varierade boendemiljöer – stad, land och vatten
 • Varierat och starkt föreningsliv
 • Bra områden att exploatera för livsstilsboenden
 • Rikt idrottsutbud
 • Trygghet och små sociala klyftor
 • Potential att utveckla turism
 • Kultur av berättande
 • Förutsättningar för ”slow life”

Skellefteås utmaningar inom Levnadsmiljöer & upplevelser

 • Bostadsbrist i centrala staden
 • Integration
 • Negativa attityder till hemstaden
 • Slitningar mellan stad och land
 • Ungdomars efterfrågan på upplevelser
 • Stadskärnans utveckling
 • Attraktivitet för unga och kvinnor
 • Nya former av mötesplatser

Vad tycker du är viktigt för framtiden?

Tillsammans har vi möjligheten att skapa det vi vill att vårt Skellefteå ska vara år 2030. Genom att lyssna och diskutera tillsammans kan vi utveckla varandras idéer till att bli ännu bättre. Dina och andras kommentarer kommer att sammanställas och ligga till grund för den strategi som ska tas fram. Lämna in dina kommentarer här.