Förutsättningar för 1 200 nya bostäder i Centrala stan

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag på fördjupad översiktsplan för Centrala stan på samråd den 10 november-22 december. Planeringsperioden sträcker sig fram till 2030 och ska skapa förutsättningar för att nå kommunens vision om att bli en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Planen ger förutsättningar för 1200 nya bostäder och 1000 nya arbetsplatser samt fler mötesplatser, ökad handel, bättre tillgänglighet och utökat kulturliv. Förbättrade stråk, ett hållbart trafiksystem och bevarandet av grönstruktur är viktiga pusselbitar. En ny Stadspark har färdigställts, älvbrinken utvecklas vidare och flera andra större projekt som kulturhus och resecentrum planeras.

– När planen är beslutad kommer det att krävas ett stort arbete och engagemang, inte bara av kommunen, utan även av privata aktörer; exploatörer, fastighetsägare, handlare och invånare för att fylla det visionära skalet med innehåll, säger kommunalrådet Lorents Burman (S).

Planen är inte juridiskt bindande men är strategiskt viktig då den kommer att vara vägledande för hur stadsdelen ska fortsätta utvecklas. Den ska fungera som beslutsunderlag i detaljplanering, bygglovprövning och andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen.

Handlingarna finns att ta del av på entréplan i Stadshuset den 10 november-22 december, i form av en utställning. De kommer även att finnas tillgängliga i Hjorten och på kommunens webbplats (www.skelleftea.se/centralastan). Under samrådstiden har alla invånare och andra intressenter möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.

– Den 2 december kommer vi att ha öppet hus i Stadshuset för alla som vill lyssna på en presentation av planen och då finns även chans att ställa frågor om planen till oss i arbetsgruppen och till beslutande politiker, säger Richard Widman, biträdande projektledare.

Planen kommer att ställas ut på nytt till våren för ytterligare synpunkter för att därefter gå upp i kommunfullmäktige för beslut sommaren 2016.