Mångfald och inkludering gör oss framgångsrika

Oavsett om det handlar om organisationer, företag eller kommuner som vill utvecklas går vägen till framgång genom ökad mångfald där organisationen speglar samhällets sammansättning. Under torsdagens föredrag ”Enfald eller mångfald” på Stadshotellet i Skellefteå, berättade Pia Höök, diversity manager på Skanska och globalt ansvarig för företagets mångfaldshetsarbete, om Skanskas arbete kring rekrytering, attraktion och utveckling och den senaste forskningen inom mångfaldsarbete.

Precis som de flesta av Sveriges kommuner dras Skellefteå med stora utmaningar när det gäller befolkningstillväxten. Trots rika naturtillgångar, starkt föreningsliv och kreativa entreprenörer är inflyttningen relativt låg, speciellt när det gäller personer i åldern 20 till 40 år.  Skellefteås ambition är att 2030 vara 80 000 invånare. Något som kräver att vi varje år fram till 2030 dubblerar dagens inflyttning. Det förutsätter i sin tur att vi kan attrahera utbildade människor som både vill arbeta och leva här, vilket är en stor utmaning i den globaliserade värld där alltfler dras till storstäderna.

För att nå målet om 80 000 invånare krävs att alla krafter tas tillvara, att alla idéer förvaltas och omsätts i praktik. För detta krävs mångfald och att företag och organisationer kan spegla det samhälle de verkar i. Det globala byggbolaget Skanska är ett företag som tagit den här frågan på allvar och under torsdagens föredrag ”Enfald eller mångfald”, som drog över 60 åhörare, berättade Pia Höök, ansvarig för Skanskas globala mångfaldsarbete, om hur man bör tänka för att öka mångfalden och de goda effekter den för med sig.

– Att ha en stor och bred talangpool som möjligt att rekrytera från skapar affärsmässighet och goda resultat. Om vi bara rekryterar de människor som liknar oss själva vare sig det gäller kön, etnicitet eller bakgrund sjunker kreativiteten. Om vi däremot ser till att ha en mångfald som speglar samhället och om vi dessutom kan vara inkluderande, blir effekten den motsatta.

Med inkludering menas förmågan att kunna se olikheter som en tillgång och att välkomna andra synsätt och tankar. Forskning på området visar att stor mångfald med många olika typer av människor inte nödvändigtvis är av godo om gruppen inte är inkluderande, alltså öppen för olika synsätt och problemlösningar. Det leder snarare till låg arbetstillfredsställelse, hög personalomsättning och låg kreativitet och innovationsförmåga.

Samma resultat kan ses i grupper med liten mångfald men med stort mått av inkluderande. Där tenderar gruppen att hamna i ett strikt grupptänk där alla, på grund av liknande bakgrunder, ser på saker på nästan samma sätt. Något som leder till låg förändrings- och anpassningsförmåga, för låg personalomsättning och låg kreativ höjd.

– Det ultimata är därför en grupp med både stor mångfald och stort inkluderande. Där skapas en förståelse för olikheterna och ett synsätt där olikheterna är en tillgång. I dessa organisationer är kreativiteten och innovationsförmågan hög liksom förändringsförmågan. Dessutom får dessa arbetsplatser ofta ett starkt arbetsgivarvarumärke och hög arbetstillfredsställelse, förklara Pia Höök.

Skanskas arbete för att bli ett företag som speglar den värld det verkar i kan enkelt appliceras på en kommun på Skellefteå. För att växa, attrahera människor och skapa en kommun där människor kan utvecklas både privat och professionellt krävs mångfald och insikt i hur våra olikheter är en tillgång.

– Vi knyter ihop 2030-målet med mångfaldsfrågorna. För att nå det måste vi på olika sätt öppna upp för nya tankemönster och synsätt, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande.

Presentationen från workshopen ”Enfald eller Mångfald”
Skellefteå Kommun, Pia Höök