steg1

Etapp 1

Kunskapsutbyte – Vår 2014

I den första etappen vill vi påbörja ett samtal kring framtidsfrågor och skapa ett team av drivna och intresserade Skelleftebor som vill delta, påverka och fungera som stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vid ett antal öppna och uppsökande möten diskuterar vi de fyra fokusområdena och hur vi ska prioritera för framtiden. En förhoppning är att vi tillsammans kan utveckla fokusområdena och fastställa en enhetlig syn på var Skellefteå befinner sig idag och vad som krävs för att nå de uppsatta målen

steg2

Etapp 2

Strategi/Dialog – Höst 2014

I den andra delen av arbetsprocessen vill vi öppna för ytterligare dialog och samverkan. Här kommer analyser, idéer och kunskap att brytas ner till en strategi som ska leda oss in i det operativa framtidsarbetet. Denna strategi kommer att förankras och diskuteras, och en plan kring vem som ansvarar för vilka delar i kommande arbete påbörjas.

steg3

Etapp 3

Beslut och genomförande – 2015 och framåt

I den tredje etappen är det dags att gå från ord till handling. Här kommer vi tillsammans att säkerställa att våra mål uppfylls och att den väg vi har valt i strategin följs. Naturligtvis kommer arbetet över tid att behöva utvärderas och kanske förändras. Det är därför vi måste se arbetet som en process där vi delar synen på problem och möjligheter och är öppna för olika infallsvinklar.