84 procent av invånarnas synpunkter med i 2030-strategi

Som en del av processen för att ta fram utvecklingsstrategin genomfördes en omfattande medborgardialog, där ett huvudsyfte var att ta tillvara Skellefteåbornas idéer kring hur kommunen ska utvecklas. Totalt deltog 900 personer och av de synpunkter som lämnades finns 64 procent representerande i strategins teman. Dessutom har andemeningen i ytterligare 20 procent av synpunkterna tagits tillvara.

– Det har varit fantastiskt roligt att se den tid och det engagemang som Skellefteåborna lagt ner i det här arbetet. Nu är strategin redo att sättas i verket och för att det ska bli framgångsrikt handlar det återigen om att tillsammans gå från ord till handling, säger Lorents Burman, kommunalråd.

Av de 900 personer som deltog i invånardialogen möttes 809 personer i framtidsworkshops samt via uppsökande möten. Utöver dialogmötena har kommentarer insamlats från bland annat unga entreprenörer, utflyttade Skellefteåbor och via lunchseminarium. Kommentarer har även inkommit via hemsidor och kundtjänst.

Strategin har indelats i fyra övergripande områden, som vart och ett delats upp i insatsområden. För att nå målen inom varje område kommer både stora omfattande arbeten och mindre insatser att krävas.

– Ofta handlar det inte om stora punktinsatser utan mer om viljan att vara med och utvecklas i riktning mot att nå målen, säger Lorents Burman. Och där kan alla bidra. Då företag, föreningar och privatpersoner runt om i Skellefteå agerar tillsammans så blir det enormt kraftfullt.

Runt om i hela Skellefteå pågår en lång rad projekt och insatser för att bidra till målen. Bland de större kan nämnas byggandet av kulturhuset, nytt torg och ny förskola i Bureå, Skellefteå kommuns försäljning av fastigheter till Diös för att möjliggöra nya handelsetableringar, HSB:s bostadsbyggande i kvarteret Landmärket och Visit Skellefteås omfattande satsning för att utveckla besöksnäringen. Mindre insatser innefattar bland annat en pulkabacke och utvecklade fritidsmöjligheter vid Sidtjärn i Boliden, samt ny belysning och markarbete på Vitberget.