Gäller arbetet hela kommunen eller är detta en satsning på Skellefteå som stad?
Målet är att Skellefteå kommun ska växa. I dagsläget sker den största befolkningsutvecklingen i Skellefteå stad, men även andra platser runt om i kommunen växer medan de glesast befolkade delarna av kommunen minskar. Att främst städer, och den landsbygd som ligger nära städer, ökar i befolkning är en global trend. I strategin har vi med det som attraherar människor till olika platser, hur vi kan göra både stad och landsbygd attraktiv och hur stad och land samverkar. Det finns inget motsatsförhållande mellan stad och land, utan de stärker varandra, och en växande stad gynnar hela kommunen.

I utvecklingsarbetet betyder Skellefteå hela Skellefteå kommun.

Vad menas med ”vi”?
Alla människor som bor och verkar runt om i kommunen.

Varför är inte strategin spetsigare?
Det är ett medvetet val. Politikerna vill att utvecklingsstrategin ska vara väl förankrad och skapa ett brett engagemang.  Valet utgick från ett resonemang om vad Skellefteå behöver och att det var viktigt att samla lokala resurser för att hitta samsyn. Utvecklingsstrategin täcker in en hel plats, och sträcker sig 15 år framåt. Det är komplext och kräver en nyanserad strategi.

Spetsen ligger i det vi gör. Vilka initiativ och investeringar vi gör för att nå tillväxt. Redan idag investeras det i bostäder, kulturhus, skolor och infrastruktur som alla är viktiga delprojekt i målet att bli 80 000 invånare 2030.

Vad händer framåt?
Nu startar genomförandet av utvecklingsstrategin. Strategin kommer att fungera som ett ramverk att förhålla sig till i arbetet med utveckling och tillväxt. Konkreta exempel på initiativ kopplade till strategin är nya bostäder, kulturhus, skolinvesteringar, Science Center m.fl. Här behövs verkligen allas kraft, och vi behöver hitta samarbeten och skapa en kreativ och utvecklande miljö. Vi kommer årligen att göra en uppföljning av utvecklingen samt uppdatera strategin varje mandatperiod.

Vad är Skellefteås vision?
Skellefteå kommun har en vision om att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun som det är attraktivt att bo och verka i, med målet 80 000 invånare. Med framsynt menar vi en kommun med mycket kunskap som är både förutseende och visionär.

Vad är målet för 2030?
Det kvantitativa målet är att bli 80 000 invånare till år 2030. Det kvalitativa målet är att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, som det är attraktivt att bo och verka i. Och arbetet med Skellefteå 2030 kommer att bidra till det.

Varför ska vi bli 80 000 invånare i Skellefteå?
Befolkningssammansättningen i Skellefteå har förändrats de senaste åren. Vi får en växande andel äldre, och en minskande andel i arbetsför ålder. Det gör att de offentliga finanserna, de skattefinansierade verksamheterna, inte går ihop. Det ger oss också en brist på arbetskraft, med arbetsgivare som får svårt att rekrytera personal. Den här förändringen förväntas fortsätta om inte fler människor i arbetsför ålder flyttar hit, och stannar kvar. Människor mellan 20-40 år är samtidigt de som flyttar mest i Sverige och stora delar av världen idag.

Om Skellefteås befolkning växer i samma takt som riket förväntas växa fram till år 2030, kommer vi att ha lite drygt 80 000 invånare. Detta är ett tufft men realistiskt mål.

Vad betyder Skellefteå 2030 för mig som kommuninvånare?
Framtidsarbetet är ett sätt att hitta en gemensam väg att möta morgondagens möjligheter och utmaningar. Det innebär att alla som bor i Skellefteå berörs av arbetet. Alla medborgare har mycket att bidra med och det kommer att behövas om vi ska nå vår vision och våra mål.

Hur kan jag bidra i arbetet?
Alla kan på olika sätt bidra i framtidsarbetet. Vi tror att metoderna är nästan lika många som vi i kommunen är, och det är viktigt att alla bidrar utifrån sitt intresse och sin förmåga. Ett sätt är att samtala med människor i din närhet om vår utmaning och vår framtid.

Vad gör Skellefteå kommun i arbetet med utvecklingsstrategin?
Kommunen har en plan för hur kommunorganisationen ska jobba med strategin. Den kommer att ingå i budgetprocessen och varje förvaltning och bolag ansvarar för sina delar.

Vad ska strategin leda till?
Utvecklingsstrategin stakar ut en gemensam väg mot 80 000 invånare och blir ett tydligt ramverk för arbetet med utveckling och tillväxt. Det skapar också intresse och delägarskap i arbetet mot målet bland näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer, samt förtydligar och utvecklar de olika samhällsaktörernas roller i utvecklingen av hela Skellefteå kommun.

Vem är visionen till för? För oss som redan bor i Skellefteå eller är den tänkt att locka hit fler människor?
Både och. Om vi kan locka människor att flytta hit och attrahera dagens invånare att stanna kvar kommer Skellefteå att utvecklas väl. Utifrån kända förutsättningar vet vi att vår stora utmaning, om vi vill växa, är att attrahera inflyttare i alla åldrar. Visionen är också till för oss som redan bor här, vi kan tillsammans skapa en plats där människor vill leva och bo.

Varför fokuserar strategin inte tydligare på vård och omsorg?
Strategin finns bland annat till för att på lång sikt stärka just skattefinansierad verksamhet, samt säkerställa att vi har den arbetskraft som efterfrågas (inte minst inom vård och omsorg). Undersökningar visar dock att vård och omsorg i sig inte är en anledning för att flytta till en plats. Därför ska strategin istället fokusera på hur vi kan bli fler invånare. Och när vi väl är det, så får vi också mer pengar till just vård och omsorg (stärkta offentliga finanser).